دپارتماننامتصویرتحصیلاتبیوگرافی کوتاهرزومه
بازاریابی و فروشاحمد محمدی تصویر
عکس یافت نشد
دکتری 
مالی بازرگانیکاظم وادی زاده تصویر
عکس یافت نشد
   رزومه
مالی بازرگانیفردین منصوری تصویر
عکس یافت نشد
دکتری 
مالی بازرگانیمحمد نوریان اول نوقابی تصویر
عکس یافت نشد
دکتری 
کارگاه ویژهنرگس نخجوانی تصویر
عکس یافت نشد
دکتری