معرفی دپارتمان

در حال حاضر سیر تحولات جهانی، تغییرات جهشی و فضاهای ابهام آلود و غیرقابل پیش بینی، کارآفرینان  را در خط مقدم توسعه فناوری و اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی و شکل گیری کسب و کارهای نو، اهمیت خاصی قائل شوند. بر همین اساس توسعه ی کارآفرینی از جنبه های گوناگون مد نظر قرار گرفته است، آموزش یکی از جنبه های مهم در گسترش کارآفرینی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است.  آنچه واضح و مشخص است، ویژگی های کارآفرینان اغلب اکتسابی است و از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از پر اهمیت ترین و گسترده ترین فعالیت های مراکز آموزشی در سطح بین المللی تبدیل شده است.

به همین منظور دپارتمان کارآفرینی  مدرسه کسب و کار فرادان با هدف ترویج علوم جدید کارآفرینی، حمایت از کسب و کارهای نوپا و تسهیل شکل گیری کسب و کار از ایده های جدید ایجاد شده است تا با نگاه عمیق به بازار کار در ایران و شناسایی نخبه های حیطه کسب و کار زمینه مناسبی را برای ارتقای کیفی- آموزشی این رشته فراهم آورد. مهم ترین رسالت این دپارتمان توسعه فردی و علمی کارآفرینان و کمک به بهبود قابلیت های شغلی می باشد. همچنین این دپارتمان به طور ویژه قصد دارد نسبت به ایجاد فضای حمایتی از استارتاپ ها اقدام نماید.
واحد دپارتمان کسب و کار
دوره ها
اساتید