معرفی کارگاه ها

موسسه فرادان بر آن است تا با توجه به نیازهای مجموعه های متفاوت، کارگاه ها و کارگروه هایی را در راستای برطرف نمودن مشکلات آموزشی و رفع نیازهای آموزشی برگزار نماید.از جمله کارگاه های برگزار شده در موسسه فرادان می توان به موراد ذیل اشاره کرد:

  • کارگاه  خبر نویسی
  • کارگاه جست و جوی پیشرفته در اینترنت
  • کارگاه فنون مذاکره 
  • کارگاه زبان بدن 
  • کارگاه فن بیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دوره ها
کد دورهنام دورهتاریخ شروعمدت دورههزینه دورهروز برگزاریساعت برگزاریثبت نام
58آشنایی با سامانه ثامن11 بهمن 1397یک روز451000به زودیبه زودی ثبت نام
اساتید
نامتصویرتحصیلاتبیوگرافی کوتاهرزومه
نرگس نخجوانی تصویر
عکس یافت نشد
دکتری