مسئولیت اجتماعی شرکتی، بخشی از اخلاق کسب و کار است و به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می شود که هر موسسه باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

در همین راستا فرادان در کنار اهداف و ماموریت های ویژه ای که برای خود، به عنوان یک موسسه علمی آموزشی پژوهشی در نظر گرفته است، در راه عمل به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه  در صدد است به  آموزش، مشاوره و اجرای پروژه های مختلف جهت نیل به اهداف زیر بپردازد:

  • ایجاد کسب و کارهای نوپا توسط جوانان
  • توسعه علمی و افزایش بهره وری مکاسب موجود بویژه کسب و کارهای بومی و سنتی
  • توانمند سازی اقشار کم درآمد، مستضعف و بانوان سرپرست خانوار، برای ورود به بازار کار
  • ترویج و گسترش فرهنگ کارآفرینی و حمایت از تولید و مصرف محصولات و خدمات باکیفیت ایرانی