در کارگاه های تخصصی هاروارد می آموزیم:

ایده های عالی را با موفقیت ارائه دهیم...

عمیق ترین ارزش های خود را بشناسیم...

چشم اندازی برای آینده مبهم مشخص کنیم...

پاییز 97

با ما تماس بگیرید:

88770104