مدرسه کسب و کار فرادان، در جهت  توسعه سرمایه انسانی  سازمان ها از طریق ارزیابی و شناسایی (تجزیه و تحلیل) نیازهای آموزشی، دوره های آموزشی کوتاه مدت  و بلند مدتی را به منظور فراهم کردن آموزش کامل برای منابع انسانی و مدیران سازمان ها برگزار می نماید.