معرفی دپارتمان

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی، به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر، به عنوان دو مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد می شود. از این رو آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی، منجر به افزایش بهره وری و نتایج مترتب بعدی می شود. آموزش، نوعی سرمایه گذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب می شود که چنانچه به درستی برنامه ریزی و اجرا شود، می تواند بازده اقتصادی قابل ملاجظه ای داشته باشد. ارائه آموزش اثربخش، در یک سازمان مدرن، مستلزم تفکر جدید، مدل های جدید، رویکرد جدید و ابزارها و مکانیزم های جدید است.

به همین منظور مدرسه کسب و کار فرادان، در جهت  توسعه سرمایه انسانی  سازمان ها از طریق ارزیابی و شناسایی (تجزیه و تحلیل) نیازهای آموزشی، دوره های آموزشی کوتاه مدت  و بلند مدتی را به منظور فراهم کردن آموزش کامل برای منابع انسانی و مدیران سازمان ها برگزار می نماید. علاوه بر برنامه های آموزشی، این موسسه با ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی سازمانها را در دستیابی به اهدافشان یاری می رساند.

 
دپارتمان مدیریت و سازمان
دوره ها
اساتید